กฏหมายอาญา;ตอนกระทำโดยประมาท

February 25, 2013 No Comments »

ระทำโดยประมาท คือ มิใช่กระทำโดยเจตนา ผลตามกฎหมายร้ายแรงน้อยกว่ากระทำโดยเจตนา

      ทนายความ ilawcorner จะชี้ให้เห็นว่ากระทำโดยประมาทคืออะไรอย่างไรการกระทำโดยประมาทนี่ตามกฎหมายจะมีบัญญัติ มาตรา ๕๙ วรรคสี่ “ กระทำโดยประมาท ได้แก่กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้เพียงพอไม่” ความผิดฐานกระทำโดยประมาทส่วนใหญ่จะเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ได้รับอันตรายสาหัส และได้รับอันตรายแก่กายi5=o  ทั้งนี้จะยังไปเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายตามพ.ร.บ.จราจร อีกด้วยครับ

เช่น ตัวอย่างคดีรถชนกันเป็นคดีประมาทเพราะไม่ได้เจตนา

ตัวอย่างคดีที่น่าสนใจนอกจากคดีรถชนแล้ว เช่น การที่จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีอันตรายโดยสภาพสามารถทำอันตรายบุคคลอื่นให้ถึงแก่ความตายได้ ทำการช็อตปลาในคลองสาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกัน นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายอย่างชัดเจนแล้ว ยังเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์อันถือได้ว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๙ วรรคสี่ อีกด้วย เมื่อผู้ตายถูกกระแสไฟฟ้าที่จำเลยที่จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ดังกล่าวช็อตจนถึงแก่ความตาย ก็ต้องถือว่าเป็นผลโดยตรงที่เกิดจากความประมาทของจำเลยทั้งสาม ไม่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นเพราะผู้ตายลงไปอาบน้ำในคลองแล้วถูกกระแสไฟฟ้าช็อตหรือเป็นเพราะผู้ตายไปแก้สายไฟฟ้าที่เกี่ยวติดสิ่งของจึงถูกกระแสไฟฟ้าช็อตถึงแก่ความตาย ก็ไม่มีผลทำให้จำเลยทั้งสามพ้นผิดแต่อย่างใด

ปรึกษากฎหมาย ทนายความ  โทร 0893336611,0888849497 ทนายความ ไอลอร์คอนเนอร์

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *